home
history
structure
science
studi
news
abiturient

Коротка історична довідка

Кафедра ТПЗ готує і випускає спеціалістів за фахом “Відновлення та підвищення зносостійкості деталей та конструкцій” в рамках бакалаврського напрямку 132 “Матеріалознавство”. Кафедра має ліцензію на підготовку магістрів вказаної спеціальності. Також випускники магістратури мають змогу стати аспірантами, виконати наукову роботу в рамках програми PhD та отримати науковий ступінь доктора PhD.

Основними науковими напрями кафедри є: проблеми матеріалознавства; технології відновлення та підвищення зносостійкості деталей машин та апаратів з використанням зварювання та споріднених технологій або обробки тиском; машинознавство.
Першим завідувачем кафедри ТМ став к.т.н., доцент Олег Васильович Зайцев, який керував кафедрою з 1970 року по 1978 рік. Змінив його д.т.н., професор Білий І.К., який керував кафедрою майже 3 роки. З вересня 1981 року на кафедру прийшов завідувачем відомий вчений д.т.н. професор Жуков А. О., у якого вже на той час було опубліковано більше 300 наукових праць, декілька монографій, працював у кількох міжнародних спілках матеріалознавців та ливарників. Жуков А.О. організував підготовку нової спеціальності у нашому вузі, за якою і до сьогодні навчаються студенти, та створив кафедру ТПЗ. А.О. Жуков був визнаним вченим в області геометричної термодинаміки сплавів. За період роботи в університеті ним особисто та разом із вченими кафедри опубліковано більше 300 наукових та науково-методичних праць. За результатами його наукової діяльності у ХХ сторіччі він увійшов до сотні кращих науковців Радянського Союзу та до збірника видатних вчених зі світовим ім’ям. Під час роботи на кафедрі захистив другу докторську дисертацію доктора хімічних наук.

Жуков А.О.

З 2002 року кафедру очолює доктор технічних наук, професор Савуляк Валерій Іванович. Він випускник нашого вузу, у 2003 році захистив у спеціалізованій Вченій раді Інституту проблем матеріалознавства НАНУ докторську дисертацію “Наукові засади формування на сплавах заліза композиційних металокарбідних шарів зі стабільними структурами та підвищеними триботехнічними характеристиками”. У 2005 році йому присвоєно вчене звання професора. Має біля 190 наукових та навчально-методичних праць, з них 4 монографії, 12 авторських свідоцтв і патентів, 11 навчальних посібників.

Савуляк В.І.

У даний час на кафедрі працює 6 штатних викладачів. З них 1 має вчений ступінь доктора технічних наук, вчений ступінь кандидата технічних наук – 5 чол. Ефективність навчального процесу та якість підготовки фахівців забезпечується наявністю 11 наукових та навчальних лабораторій та центра зварювання. Більшість навчального обладнання виконує не тільки демонстраційні функції, а й використовується у наукових дослідженнях викладачів, аспірантів та студентів. Широко використовуються електронні посібники, комп’ютерна техніка, сучасні інформаційні технології. Навчальний процес побудований за вимогами Болонської конвенції з використанням кредитно-модульної системи ЕCTS. Навчання студентів широко поєднується з виробничою діяльністю на Центрі зварювання та участю у наукових дослідженнях. З 2002 року  викладачами та співробітниками кафедри підготовлено та видано 6 монографії, 25 навчальних посібників та методичних вказівок. Створений в 2005 році та обладнаний сучасним обладнанням Центр зварювання дозволив створити прекрасні умови для підготовки студентів 1 курсу за робітничим фахом “Електрозварювальник”. Про високий рівень підготовки свідчить великий об’єм замовлень університету по виготовленню та відновленню парт, металопластикових вікон, який виконується із залученням наших студентів. Поєднуючи роботу під час двох триместрів на 2 та 3 курсах на робітничих посадах з вивченням реальних технологій та обладнання під час практик 4 та 5 курсів наші студенти мають змогу отримати ґрунтовні знання не тільки зі зварювання, але і в області новітніх технологій матеріалознавства та інженерії поверхні.

 
Колектив кафедри ТПЗ у 2009 р.
Зліва направо: Патлатюк А.С.,
Марченко Ю.С., Осадчук А.Ю., Савуляк В.І., Шенфельд В.Й., Шиліна О.П., Бакалець Д. В., Шаповалова О.В., Донцов В.І.,
Пригоцький В.М., Гайдамак О.Л.

На кафедрі продовжуються наукові дослідження в області проблем матеріалознавства, які започаткував А. О. Жуков, та розвиваються нові наукові напрямки, їх практичне застосування до розв’язання проблем відновлення та підвищення зносостійкості деталей машин та транспортної техніки зокрема. В теоретичному плані – це розвиток теорії композитів, їх довговічності та стабільності властивостей. Кафедра розробляє технології нанесення покриттів на деталях мобільної техніки. Важливою за практичною значущістю для м. Вінниці стала розробка і реалізація під керівництвом Савуляка В.І. комплексу технологічних процесів відновлення та підвищення зносостійкості складних деталей міського електротранспорту.

 
Розробники технології відновлення деталей міського електротранспорту

Окремий перспективний напрям досліджень – проблеми відходів виробництва, побуту, тобто продуктів завершення життєвого циклу матеріалів та виробів. Відходи потрібно зібрати, знешкодити, відібрати корисні для повторного використання. Перспективні для використання як альтернативне паливо відходи деревини та інших рослин. Захистив кандидатську дисертацію за цією тематикою Березюк О.В., працює аспірант Білошицький С.А.
Кафедра ТПЗ  створена у 1992 році на базі кафедри технології матеріалів, яка працювала з 1970 року.

Офіційна історія кафедри технології матеріалів (ТМ) починається з 1970 року, але початок створення матеріально-технічної та методичної бази практично співпадає з датою створення у Вінниці філії Київського політехнічного інституту та набору перших студентів. А першими студентами були майбутні інженери-механіки. Фундаментальними курсами для цих спеціалістів уже більше століття були та й залишаються “Технологія металів”, (пізніше “Технологія конструкційних матеріалів”) та “Матеріалознавство”, які починають вивчати студенти 2 курсу. Сучасна промисловість міста тоді розвивалась. Інженери, а особливо механіки, були вкрай необхідні. Тому усі заводи допомагали кафедрі обладнанням і старим і новим. Перша лабораторія з технології металів була організована у прибудові до монастиря на вулиці Поліни Осипенко. Уже в 1966 році там було встановлено декілька металорізальних верстатів і студенти опановували виконання на них основ технології обробки деталей. Після закінчення будівництва першого навчального корпусу та гуртожитку №1 наша філія переїхала з центру міста на теперішню територію університету. Одразу ж руками студентів почалося будівництво лабораторного корпусу з технології металів та металорізального обладнання із залишків будівельних матеріалів.