home
history
structure
science
studi
news
abiturient

Спеціальності та спеціалізації

 

Кафедра "Технології підвищення зносостійкості" готує фахівців за спеціальністю 132 "Матеріалознавство", спеціалізація - "Інтелектуальні Технологічні Системи в Інженерії Поверхні" і є одною із перспективних напрямків підготовки фахівців. Так на початку третього тисячоріччя інтелектуальні технологічні системи в інженерії поверхонь є сучасними та перспективними, та одними із провідних технологічних засобів створення матеріальної основи сучасної цивілізації.

Підготовку спеціалістів кафедра веде за спеціальністью 132 - "Матеріалознавство", а магістрів за спеціальністью 132 - "Матеріалознавство". Випускники мають змогу стати аспірантами, виконати наукову роботу та отримати науковий ступінь. В подальшому молоді науковці працюють викладачами на кафедрах ВНТУ, його наукових лабораторіях або працевлаштовуються на інших підприємствах, наукових та навчальних закладах.

Випускною є кафедра "Технології підвищення зносостійкості", яка готує в рамках зазначеної спеціальності бакалаврів, магістрів та докторів PhD.

Основними науковими напрямами кафедри є: проблеми матеріалознавства; технології відновлення та підвищення зносостійкості деталей машин та апаратів з використанням нероз'ємних з'єднаннь та споріднених технологій або обробки тиском, розвиток технології підвищеня довговічності виробів, їх загальної якості та відповідності світовому рівню.

Сучасні ІТ-технології передбачають: використання сучасних ІТ-технологій та методів. Тривимірне моделювання процесів та систем з використанням сучасних СAD (Computer Aided Design) систем; проектування та програмування обладнання з числовим програмним керуванням та інтелектуальними системами прийняття рішень; використання нанотехнологій, методів лазерного, плазмового, електронно-променевого модифікування матеріалів з системами комп'ютеризованого керування для забезпечення світового рівня якості та довговічності продукції; технологічні комп'ютеризовані системи для: вирощування монокристалів з унікальними властивостями для завдань альтернативної енергетики (Solar Energy); створення паливних елементів на основі наносистем; функціональних нанорозмірних покриттів; для роботи у галузи медицини та біотехнологій.

З 2002 року кафедру очолює доктор технічних наук, професор Валерій Іванович Савуляк, випускник нашого вузу. У 2003 році захистив у спеціалізованій Вченій раді Інституту проблем матеріалознавства НАНУ докторську дисертацію «Наукові засади формування на сплавах заліза композиційних металокарбідних шарів зі стабільними структурами та підвищеними триботехнічними характеристиками». У 2005 році йому присвоєно вчене звання професора. Має біля 186 наукових та навчально-методичних праць, з них 4 монографії, 12 авторських свідоцтв і патентів, 11 навчальних посібників.

У даний час на кафедрі працює 6 штатних викладачів. З них 1 має вчений ступінь доктора технічних наук, 5 — вчений ступінь кандидата технічних наук. Ефективність навчального процесу та якість підготовки фахівців забезпечується наявністю 11 наукових та навчальних лабораторій та Центра зварювання. Більшість навчального обладнання виконує не тільки демонстраційні функції, а й використовується у наукових дослідженнях викладачів, аспірантів та студентів. Широко використовуються електронні посібники, комп'ютерна техніка, сучасні інформаційні технології. Навчальний процес побудований за вимогами Болонської конвенції з використанням кредитно-модульної системи ЕСТS. Навчання студентів широко поєднується з виробничою діяльністю у Центрі зварювання та участю у наукових дослідженнях. З 2002 року викладачами та співробітниками кафедри підготовлено та видано 6 монографії, понад 40 навчальних посібників та методичних вказівок. Створений в 2005 році та обладнаний сучасним обладнанням Центр зварювання дозволив створити прекрасні умови для підготовки студентів 1 курсу за робітничим фахом «Електрозварювальник». Про високий рівень підготовки свідчить великий обсяг замовлень університету по виготовленню та відновленню парт, металопластикових вікон, які виконуються із залученням наших студентів.

Поєднуючи роботу під час двох триместрів на 2 і 3 курсах на робітничих посадах з вивченням реальних технологій та обладнання під час практик 4 та 5 курсів, наші студенти мають змогу отримати ґрунтовні знання з області матеріалознавства, та області новітніх комп'ютерних технологій, інженерії поверхні та розробка, впровадження на виробництві технологій складання машин шляхом застосування нероз'ємних з'єднаннь деталей машин. Також випускники володіють такими технологіями як: комп'ютерно-інформаційні,синтезу наноматеріалів, алмазів та інших монокристалів, графенів, фулеренів нанотрубок, лазерні, електронно-променеві, механічні обробки, хімік-термічної обробки, нанесення всіх видів зносостійких та захисних покриттів.

На кафедрі продовжуються наукові дослідження з проблем матеріалознавства, які започаткував А. О. Жуков, та розвиваються нові наукові напрями, їх практичне застосування до розв'язання проблем відновлення та підвищення зносостійкості деталей машин та транспортної техніки зокрема. В теоретичному плані — це розвиток теорії композитів, їх довговічності та стабільності властивостей. Кафедра розробляє технології нанесення покриттів на деталях мобільної техніки. Важливою за практичною значущістю для м. Вінниці стала розробка і реалізація під керівництвом В. І. Савуляка комплексу технологічних процесів відновлення та підвищення зносостійкості складних деталей міського електротранспорту. Найвагоміший вклад у цю розробку внесли: завідувач лабораторій кафедри В. М. Пригоцький та інженери — В. Й Шенфельд., В. І. Донцов. Окремий перспективний напрям досліджень — проблеми відходів виробництва, побуту. Відходи потрібно зібрати, знешкодити, відібрати корисні для повторного використання. Перспективні для використання як альтернативне паливо відходи деревини та інших рослин.